Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Licytacja komornicza] nieruchomości składającej się z działki nr 2087/8 położonej w gminie Dubiecko, w miejscowości Nienadowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel.: 16 6786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 955 kpc, że:

w dniu 04 lutego 2016 r. o godzinie 09.00 w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A       L I C Y T A C J A

nieruchomości składającej się z działki nr 2087/8, położonej w gminie Dubiecko w miejscowości Nienadowa pod numerem 184, dla której Sad Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00076838/6. Działka ma powierzchnię 0,19 ha i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (budynek murowany, wolno stojący, piętrowy z częścią użytkową na poziomie przyziemia oraz strychem gospodarczym o powierzchni użytkowej 246,82 m kw., budynkiem gospodarczym (budynek murowany, wolno stojący, fragmentarycznie podpiwniczony z poddaszem gospodarczo-składowym o powierzchni ogólnej 205,28 m kw.) oraz budynkiem gospodarczo-warsztatowym (budynek wolno stojący o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 94,90 m kw.). Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisem o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dubiecko położona jest w obszarze terenów osiedleńczych, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 

Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest łącznie na kwotę: 556.078,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj.:

370.718,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 55.607,80 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: 

PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.