Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Budowa domu bez pozwolenia – zmiany w prawie budowlanym
Dobra wiadomość dla przyszłych inwestorów – w życie weszły przepisy upraszczające i skracające procedury budowlane. Przedstawiamy niektóre z nich.
Jedna z najważniejszych zmian w prawie budowlanym w 2015 roku dotyczy kwestii pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.

Zmiany w prawie budowalnym 2015 dotyczą w głównej mierze rozszerzenia listy obiektów budowlanych, przy budowie których nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę, zamiast tego wystarczy tylko dokonać zgłoszenia. Większość nowych przepisów obowiązuje już  od 28 czerwca br., pozostałe – te dotyczące rejestrów budowlanych – wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zgłoszenie zamiast pozwolenia


Nowe regulacje to mniej biurokracji.  W nowelizacji ustawy zniesiony został wymóg ubiegania się o pozwolenia na budowę (lub rozbudowę)  domów jednorodzinnych, o ile obszar oddziaływań nie przekroczy obszaru działki (lub działek), na których budynki zostały zaprojektowane.  W zamian zobowiązani jesteśmy do zgłoszenia planowanej budowy wraz z dostarczeniem wymaganej dokumentacji. Całość postępowania powinna się mieścić w 30 dniach – tyle wynosi bowiem okres oczekiwania na ewentualny sprzeciw administracji. 

W myśl nowych przepisów zgłoszeniu podlegają między innymi:

– wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

– wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m kw. (maksymalnie dwa obiekty na każde 500 m kw. powierzchni działki);

– wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m kw. (maksymalnie jeden obiekt na każde 500 m kw. powierzchni działki);

– wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m kw.;

– wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m kw., sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe (maksymalnie dwa obiekty na każde 1000 m kw. powierzchni działki);

– sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne oraz telekomunikacyjne.

Skrócenie procedur


Inwestorów ucieszy na pewno nowelizacja przepisów, która w efekcie ma skutkować uproszczeniem i skróceniem procesu budowy.  Zmienione przepisy znacznie ograniczają  drogę administracyjną w ciągu całego procesu budowlanego. Nowe prawo budowlane ma zatem  na celu przyspieszenie realizacji inwestycji. Zmiany dotyczą między innymi:

– wprowadzenie obowiązku określenia przez projektanta w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania obiektu;

– zniesienie obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych);

– wprowadzenie możliwości przeniesienia na inną osobę, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnień i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, od którego organ nie wniósł sprzeciwu;

– rozszerzenie katalogu sytuacji zaistnienia samowoli budowlanej o przypadek budowy ww. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci, bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia od niego sprzeciwu.

Kiedy stare, kiedy nowe


– Warto wiedzieć, że w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych ostatecznie aż do czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy. Natomiast nowe przepisy stosowane już będą w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, na wniosek inwestora, złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy – podkreśla Krzysztof Karaś ze Studia Projektowego Neoforma.

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium