Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Przeworsk, Przemyśl, Lubaczów, Jarosław, Region
Konkurs na 10 najpopularniejszych sportowców 2015
W ub.r. podczas uroczystego zakończenia rubinowej rocznicy organizacji konkursów-plebiscytów na najlepszych-najpopularniejszych sportowców roku była okazja do nawiązania do początków tego przedsięwzięcia. Była też okazja spotkać się w gronie byłych sportowców i działaczy, snuć wspomnienia, ale była też okazja przyjąć wnioski do następnych organizacyjnych poczynań.

Wiemy, że początki organizacji konkursów-plebiscytów były nieśmiałe, trudne, przerywane wydarzeniami, na które nie mieliśmy wpływu, ale od 1982 r. jesteśmy stale ze sportowcami i sympatykami sportu i rokrocznie wybieramy najlepszych-najpopularniejszych. W br. wkraczamy w kolejna dekadę i mamy nadzieję, że będziemy podążać w kierunku złotego jubileuszu.

Na przestrzeni tych minionych lat zmienialiśmy i dostosowywaliśmy do określonych wymogów regulamin naszej zabawy. Te zmiany podyktowane były potrzebą promocji sportowców i ich wyników. W ostatnio organizowanych konkursach powiększyliśmy grono nominowanych, ale – zdaniem naszych Czytelników – nie rozgraniczyliśmy sportowych osiągnięć tych co dopiero wchodzą na sportową ścieżkę kariery od tych, którzy rywalizują na wyższym poziomie sportowego wyczynu. Kapituła plebiscytu uznała te argumenty za racjonalne i postanowiła w tym plebiscycie rozgraniczyć rywalizację tych grup na dwie kategorie – „najpopularniejszy junior” i „najpopularniejszy senior”. Wybierać będziemy 10 najpopularniejszych seniorów i 5 najpopularniejszych juniorów. To zasadnicza zmiana jaką przyjęliśmy w plebiscycie za 2015 rok.

Nominowani

Od 18 listopada br. zbieraliśmy informacje o sportowych osiągnięciach sportowców naszego regionu. Czekaliśmy na podpowiedzi, kto zasłużył na nominację. Tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel dziękujemy, ale większość sympatyków sportu powierzyła rolę nominacji naszej kapitule. Dokonaliśmy więc takiej nominacji, biorąc pod uwagę przesłanki, zawarte w regulaminie. Podstawą nominacji, zarówno wśród seniorów jak i juniorów, był wynik od szczebla medalowego mistrzostw Podkarpacia wzwyż. W tym roku łatwiej było wyważyć te osiągnięcia z uwagi na podział na junior – senior.

Czy nam się to udało, czy wszystkie wyniki uwzględniliśmy? Staraliśmy się nie pominąć żadnego i dlatego umieszczając obok listę nominowanych, pozostawiamy sobie i sympatykom sportu tzw. „okno nominacyjne”, czyli czas do 19 grudnia br., aby nanieść poprawki na liście i uwzględnić nieopatrznie pominiętego sportowca. Po tym terminie nie będziemy uwzględniać dodatkowych wniosków, chyba że od 20 grudnia br. do końca roku wydarzy się coś, co będzie wyjątkowym wynikiem sportowym. Wówczas ten sportowiec będzie brał udział w dalszym postępowaniu konkursowym.

Głosowanie

Sportowcy, biorący udział w konkursie-plebiscycie umieszczeni zostali na liście nominowanych w dwóch grupach: „junior” i „senior”. Każdemu z nich przypisany został numer. Dla „juniora” od 101, dla „seniora” od 201. Lista nominowanych jest w kolejności alfabetycznej.

Wspomniane, przypisane numery to w przypadku głosowania drogą esemesową. W przypadku głosowania kuponem należy wypełnić go nazwiskiem sportowca i przydzielić mu punkty. Kupony będą kolejno oznaczone numerami wydania i ważne zgodnie z oznaczoną na nich datą. Od wydania noworocznego  przy nazwisku sportowca będziemy podawać aktualną liczbę punktów przyznanych przez biorących udział w konkursie.

Głosowanie zaczynamy od dzisiaj i trwać będzie do 31 stycznia 2016 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się w pierwszej połowie lutego przyszłego roku.

JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie odbywa się na dwa sposoby:

1. Za pomocą kuponów plebiscytowych, które w czasie trwania konkursu ukazywać się będą w każdym  numerze ŻP. Jedna osoba może wysłać listownie na adres: ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną ilość kuponów, ważnych przez 6 dni od daty publikacji kolejnego numeru gazety (data na kuponie). Głos tak oddany ma wartość 3, 2, 1 punktu w zależności od pozycji, na jakiej umieszczony zostanie sportowiec przez Czytelnika.

2. SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: sport.xxx, gdzie xxx to numer wybranego nominowanego sportowca (np. sport.199) za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie trwania konkursu-plebiscytu: od 16 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 roku do godziny 23.59. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT. Jeden wysłany SMS to głos Czytelnika warty 2 punkty na wybranego sportowca. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

 

Regulamin  „41. Plebiscytu Czytelników Życia Podkarpackiego

na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2015 Roku”

§ 1

Plebiscyt dla czytelników „Życia Podkarpackiego” na 10 Najpopularniejszych Sportowców 2015 Roku organizowany jest przez Ziemię Przemyską sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Barskiej 15, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2

1 . Plebiscyt przeprowadzony zostanie na łamach tygodnika „Życie Podkarpackie” oraz na portalu www.zycie.pl w terminie od 18 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców 2015 roku w kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców seniorów (nominację otrzymują sportowcy, którzy ukończyli 18 lat, lub mając 16 i więcej lat startują w drużynie seniorów, albo indywidualnie w kategorii open
i osiągają dobre wyniki w systemie rozgrywek ponadregionalnych),

b) 5 najpopularniejszych sportowców juniorów (nominację otrzymują sportowcy od rozpoczęcia sportowej rywalizacji do 18 lat (grudzień 2015 roku) i osiągają dobre wyniki od szczebla wojewódzkiego wzwyż). 

§ 3

W Plebiscycie może uczestniczyć każdy Czytelnik tygodnika z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

§ 4

Zasady typowania kandydatów w Plebiscycie.

1. Kandydaci do Plebiscytu zostaną wytypowani przez:

a) redakcję „Życia Podkarpackiego” do dnia 15 grudnia 2015 roku.

b) czytelników „Życia Podkarpackiego”, poprzez blankiety publikowane na łamach gazety lub drogą SMS-ową w terminie od 18 listopada do 15 grudnia 2015 roku (SMS na numer 7148, o treści sport.xxx, gdzie xxx to imię i nazwisko kandydata, koszt SMS-a 1,23 z VAT).

2. Kapituła Plebiscytu pozostawia sobie i czytelnikom tzw. „okno nominacyjne” na uwzględnienie wyników z ostatnich dni grudnia lub uzupełnień w stosunku do niezauważonych przez organizatora sportowych wydarzeń w roku 2015.

3. Pełna lista kandydatów zostanie opublikowana na łamach „Życia Podkarpackiego” w wydaniu z 16 grudnia 2015 roku. Każdemu kandydatowi zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiani na łamach „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl w okresie trwania głosowania.

§ 5

Zasady głosowania na wyłonionych kandydatów w Plebiscycie.

1. Głosowanie na wyłonionych kandydatów będzie odbywać się za pomocą kuponów plebiscytowych oraz za pomocą SMS.

2. Głosowanie za pomocą kuponów plebiscytowych:

a) Kupony publikowane będą w „Życiu Podkarpackim” w dniach od 16 grudnia 2015 roku do 27 stycznia 2016 roku.

b) Kupon plebiscytowy zawiera trzy miejsca na wpisanie :

- Numerów trzech kandydatów, na których oddajemy swoje głosy. Pierwszy kandydat – 3 głosy, drugi kandydat – 2 głosy,  trzeci kandydat – 1 głos.

- Numeru telefonu osoby głosującej.

c) Jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów.

d) Kupony ważne będą przez sześć dni od daty publikacji.

3. Głosowanie za pomocą SMS-ów:

a) SMS-y należy wysłać pod numer 7148 o treści: sport.xxx (gdzie xxx to numer wybranego kandydata, np. sport.199) za pośrednictwem telefonu komórkowego w terminie od 16 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 roku do godz. 23.59.

b) Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT

c) Jeden wysłany SMS to dwa głosy w Plebiscycie

d) Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

e) Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.

§6

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.

1. Suma zdobytych punktów (SMS-y i kupony) przez sportowca decyduje o jego końcowym miejscu w Plebiscycie (zwycięzcą zostaje sportowiec z największą liczbą punktów). Wyróżnienie otrzymują najpopularniejsi sportowcy 2015 roku w kategoriach:

a) 10 najpopularniejszych sportowców seniorów,

b) 5 najpopularniejszych sportowców juniorów.

2. Wyróżnienia zostaną wręczone na spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Życia Podkarpackiego” w lutym 2016 roku.

3. Niezależnie od decyzji w sprawie wyboru „najpopularniejszej dziesiątki senorów/piątki juniorów” Organizator (kapituła plebiscytu) wyłania najlepszych sportowców z poszczególnych powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego. Zwycięzca całego plebiscytu otrzymuje automatycznie miano „najlepszego w powiecie” z powiatu który reprezentuje.

4. Organizator ma prawo, niezależnie od liczby nadesłanych głosów na daną kandydaturę, ustanowić swoje wyróżnienia specjalne.

§ 7

1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, który  jest do wglądu w redakcji „Życia Podkarpackiego” oraz na portalu www.zycie.pl

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad Konkursu. 

§ 8

Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

§ 9

Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród.

 

5 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako:
user
Tomasz Bandrowicz 31.183.225.66 22.12.2015

Bezapelacyjnie 209 - Tomasz Dańko. 4-ro krotny mistrz świata, nauczyciel wf osób niepełnosprawnych intelektualnie z Przemyśla !!! 

user
glosujemy na Tomasza Dańko 83.24.72.207 14:34:19 30-12-2015

i najlepszy trener pod sloncem! ma potezna wiedze i umiejetnosci, a trenowanie zawodnikow to jego wielka pasja!

user
RobCiu 193.242.142.79 28.12.2015

220


user
MK 94.40.112.82 04.01.2016

227

user
RORO 94.254.145.50 26.01.2016

134nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium