Życie Podkarpackie nr 28/2020 Życie Podkarpackie nr 28/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 198/2020, Czwartek 16 lipca 2020 r., Marii i Benedykta
Regulamin korzystania z portalu Życie.pl
Zasady korzystania z treści dostępnych na portalu Życie.pl
 • Wydawcą portalu internetowego Życie.pl jest Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15, tel. 16 670 22 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090387, NIP 795-104-77-72 (dalej zwana "Wydawcą").
 • Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów: tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach portalu Życie.pl. Zarówno portal internetowy, jak i każdy z jego elementów podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości portalu Życie.pl lub jego fragmentów bez zgody wydawcy jest zabronione. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na portalu Życie.pl (także tych odpłatnych), nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszego regulaminu zabronione jest w szczególności: a) dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób portalu Życie.pl lub jego części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach, b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, telewizji, radiu oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych na portalu Życie.pl: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy, c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 • Dozwolone jest korzystanie z portalu Życie.pl oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na portalu Życie.pl.
 • O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na portalu Życie.pl materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na portalu Życie.pl na stronach naruszających: prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 • Zasady korzystania z treści dostępnych na portalu Życie.pl dotyczą zarówno treści dostępnych bezpłatnie, jak i treści odpłatnych, zawartych w e-wydaniach tygodnika Życie Podkarpackie oraz dostępnych po zakupieniu abonamentu Premium lub Premium+.
 • Niniejszy regulamin nie ogranicza praw użytkowników do zamieszczanych przez nich treści na portalu Życie.pl, w szczególności do treści zamieszczanych w serwisie ogłoszenia.zycie.pl oraz na stronach forum.zycie.pl. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów w treściach zamieszczanych przez użytkowników.
Zasady korzystania z konta Premium, Premium+ oraz e-wydań
 • Portal Życie.pl daje możliwość zakupu:
  a) prenumeraty elektronicznej o nazwie Premium na okres miesiąca, kwartału lub roku (dalej nazywanej Usługą),
  b) prenumeraty elektronicznej wraz z prenumeratą papierową Życia Podkarpackiego o nazwie Premium+ na okres miesiąca, kwartału lub roku (dalej nazywanej Usługą),
  c) elektronicznych wydań Życia Podkarpackiego w formie plików PDF, także archiwalnych (dalej nazywanych Usługą).
  Sprzedawcą Usług jest Wydawca.
 • Zamówienia przyjmowane są poprzez portal Życie.pl na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Usługi są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników portalu Życie.pl bez ograniczeń terytorialnych (z wyjątkiem usługi Premium+, która dostępna jest na terenie województwa podkarpackiego).
 • Korzystanie z Usług wymaga połączenia z siecią Internet, offline można korzystać jedynie z pobranych plików PDF oraz prenumeraty papierowego wydania Życia Podkarpackiego.
 • Aktualne ceny za Usługi są dostępne pod adresami:
  http://www.zycie.pl/premium
  http://www.zycie.pl/e-wydania
 • Na wniosek użytkownika Wydawca wystawia fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę za Usługę, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać e-mail zawierający odpowiednie dane (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP oraz ID płatności) na adres faktury@zycie.pl. Do każdego zrealizowanego zakupu Usługi należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 • Zapłaty za Usługi użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta płatnicza lub e-przelew). Listy akceptowanych kart płatniczych oraz e-przelewów znajdują się na stronie systemu PayU pod adresem: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda. Wydawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach płatniczych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.
 • Zakupienie Usługi Premium lub Premium+ jest równoznaczne z zawarciem umowy na okres wykupienia abonamentu. Rozwiązanie umowy na czas oznaczony następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta. Umowa zawarta na czas oznaczony nie ulega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje klientowi pod warunkiem, że nie zaczął jej wykonywać, czyli korzystać z zakupionych treści cyfrowych (usługi Premium oraz Premium+ są uruchamiane bezpośrednio po zarejestrowaniu płatności). Akceptując niniejszy regulamin przy zakupie Usługi, zamawiający Usługę wyraża zgodę na spełnienie świadczenia w terminie umożliwiającym odstąpienie od umowy oraz potwierdza, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 • Wydawca jest uprawniony do rozwiązania umowy i anulowania Usługi w sytuacji, gdy użytkownik naruszy postanowienia umowy, w szczególności gdy podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji, dokonał płatności z naruszeniem prawa, dokonał naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej Wydawcy. Jeżeli naruszenie spowoduje wyrządzenie szkody Wydawcy lub osobie trzeciej, użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 • Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie na adres Wydawcy wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: portal@zycie.pl. Reklamacja powinna być zgłoszona przez użytkownika niezwłocznie od zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna, Wydawca w porozumieniu z użytkownikiem udostępni ponownie wadliwą Usługę, chyba że strony ustalą inną formę rekompensaty z tytułu uzasadnionej reklamacji.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Wydawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin będzie obowiązywał użytkowników, którzy zawarli umowę po dniu jego publikacji na portalu Życie.pl oraz którzy zaakceptowali nowy regulamin przy zawarciu umowy. Zmieniony regulamin obowiązuje pozostałych użytkowników, korzystających nieodpłatnie z portalu, od chwili opublikowania na stronie Życie.pl.
 • Administratorem danych osobowych niezbędnych do korzystania z portalu Życie.pl jest Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o. (dane administratora znajdują się w pkt. 1 niniejszego regulaminu). Wszystkie udostępnione dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówienia lub do wykonania usług, na które dany użytkownik wyraził zgodę. W celu realizacji płatności dane będą udostępniane PayU SA, które jest również administratorem danych osobowych.