Życie Podkarpackie nr 7/2020 Życie Podkarpackie nr 7/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 53/2020, Sobota 22 lutego 2020 r., Marty i Małgorzaty
Regulamin zamieszczania ogłoszeń online na portalu Życie.pl
 • Operatorem prowadzącym sprzedaż ogłoszeń online na portalu Życie.pl jest Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o., ul. Barska 15 , 37-700 Przemyśl, tel. 16 670 22 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090387, NIP 795-104-77-72 (dalej zwana "Operatorem").
 • Co to jest ogłoszenie online?
  - Jest to bezpłatne ogłoszenie tekstowe z jednym zdjęciem oraz opcją oznaczenia lokalizacji.
  - Ogłoszenie zostanie zamieszczone przez Operatora na portalu Życie.pl w wybranym przez ogłoszeniodawcę dziale.
  - Istnieje możliwość skorzystania z płatnej opcji wyróżnienia ogłoszenia, w której użytkownik otrzymuje: wyróżnienie kolorem, wyświetlanie na górze listy ogłoszeń, wyróżnienie na górze listy w wybranej kategorii ogłoszeń, automatyczne odświeżanie ogłoszenia co 7 dni oraz możliwość zamieszczenia aż 8 zdjęć.
 • Warunki zamieszczania ogłoszeń online na portalu Życie.pl
  - Ogłoszenie pochodzi od użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. Zamieszczenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.
  - Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z ogłoszeniem na stronie portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.
  - Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru/ usługi/ oferty. Ten sam towar/ usługa/ oferta w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego ogłoszenia. Liczba bezpłatnych ogłoszeń zamieszczonych w danym miesiącu przez jednego użytkownika jest ograniczona do pięciu.
  - Publikacja ogłoszenia na portalu Życie.pl w liczbie nieprzekraczającej limitu jest bezpłatna. Przekroczenie limitu oznacza obowiązek wykupienia przez użytkownika ogłoszenia płatnego z wyróżnieniem na 7, 14 lub 30 dni.
  - Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw właściciela portalu, regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  - Treść ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do towaru/ usługi/ oferty, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników.
  - Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji regulaminu oraz zarejestrowania konta na portalu Życie.pl. W celu zamieszczenia ogłoszenia należy wypełnić formularz na www.ogłoszenia.zycie.pl.
  - Ogłoszenie bezpłatne aktywne będzie przez 30 dni, po tym czasie wymaga odświeżenia (użytkownik otrzyma e-mail z przypomnieniem).
  - Wyróżnienie ogłoszenia można wykupić na 7, 14 lub 30 dni. Wyróżnienia dłuższe niż na 7 dni podlegają automatycznemu odświeżaniu co 7 dni.
  - Po upływie terminu wyróżnienia ogłoszenie przechodzi na listę ogłoszeń standardowych.
  - Kwotę za wyróżnienie ogłoszenia należy wpłacić poprzez system PayU, ogłoszenie wyróżnione ukaże się po zarejestrowaniu wpłaty.
  - Ogłoszenia przyjmowane są przez cały tydzień, 24 godziny na dobę.
 • Cennik ogłoszeń online
  - Standard – bezpłatnie
  - Wyróżnienie na 7 dni – 2,99 zł
  - Wyróżnienie na 14 dni – 5,55 zł
  - Wyróżnienie na 30 dni – 9,99 zł
 • Zasady płatności
  - Ogłoszeniodawca dokonuje płatności za wyróżnione ogłoszenie online z góry przed emisją ogłoszenia wyróżnionego na portalu Życie.pl
  - Akceptując niniejszy regulamin przy zakupie emisji ogłoszenia wyróżnionego, zamawiający ogłoszenie wyraża zgodę na spełnienie świadczenia w terminie umożliwiającym odstąpienie od umowy oraz potwierdza, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  - Zapłaty za ogłoszenie wyróżnione użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta płatnicza lub e-przelew). Listy akceptowanych kart płatniczych oraz e-przelewów znajdują się na stronie systemu PayU pod adresem: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda. Operator nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach płatniczych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.
  - Na wniosek użytkownika Operator wystawia fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę za ogłoszenie online, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać e-mail zawierający odpowiednie dane (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP oraz ID płatności) na adres faktury@zycie.pl. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 • Zasady odpowiedzialności:
  - Operator umożliwia użytkownikom umieszczanie ogłoszeń na portalu Życie.pl, nie ingerując w formę i treść tych ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
  - Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania ogłoszeń z towarami/usługami/ofertami, których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii "Praca".
  - Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zawartych przez ogłoszeniodawcę i odbiorcę ogłoszenia.
  - Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych towarów/ usług/ ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  - Za naruszenie regulaminu mogą być uznane m.in.: manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści ogłoszenia dotyczące wysłania towaru wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia ogłoszenia lub blokady konta.
  - Operator ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  – powszechnie uznane za obraźliwe,
  – noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  – naruszające dobre obyczaje,
  – naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  – szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  – wprowadzające w błąd.
  - Operator nie odpowiada za:
  – brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
  – realizację obowiązków użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
  – działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od operatora niezależnych,
  – składane przez użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
  - Operator ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia lub zablokowania konta, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników w ramach serwisu. Podobnie w przypadku, w którym ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 • Zasady składania reklamacji
  - Reklamacje dotyczące zamówionych ogłoszeń wyróżnionych można zgłaszać pisemnie na adres Operatora (wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: portal@zycie.pl.
  - Reklamacja powinna być zgłoszona przez użytkownika niezwłocznie od zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi.
  - Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  - W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna, Operator w porozumieniu z użytkownikiem udostępni ponownie wadliwe ogłoszenie wyróżnione, chyba że strony ustalą inną formę rekompensaty z tytułu uzasadnionej reklamacji.
 • Polityka prywatności
  Administratorem danych osobowych niezbędnych do zamieszczenia ogłoszenia na portalu Życie.pl jest Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o. (dane administratora znajdują się w pkt. 1 niniejszego regulaminu). Wszystkie udostępnione dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówienia lub do wykonania usług, na które dany użytkownik wyraził zgodę. W celu realizacji płatności dane będą udostępniane PayU SA, które jest również administratorem danych osobowych.