Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Słowackiego III (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E

Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego III”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 9/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
z a w i a d a m i a m,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego III” dla obszaru położonego pomiędzy obowiązującym mpzp „Bakończycka II”, mpzp „Bakończyce III/04” i ulicami: Słowackiego, Bakończycką oraz Pustą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
24.08.2016 r. do 14.09.2016 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Matejki 1, sala narad w dniu 31.08.2016 r., godz. 9.00 do 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2016 r.
Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego III” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydenta Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2016 r.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium