Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl, Region
[III przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych (Kalników)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w budynkach nr 336A i 336B w obrębie Kalników, gm. Stubno

I. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na II piętrze budynku nr 2 (Kalników336A) o pow. użytkowej 47,42 m2
obj. KW nr PR1P/00104640/7,  składającego się z 3 pokoi, kuchni,przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 288/10000 części.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 09.05.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza I przetargu wynosiła 74 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 15.07.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 56 000,00 zł.
III przetarg odbędzie się w dniu 01 września 2016 r. o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107 .
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysiące złotych).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 460 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych).
3. Wadium w wysokości ok. 7% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 26.08.2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 Kalników 336A – III przetarg”.

II. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na II piętrze budynku nr 2 (Kalników 336A) o pow. użytkowej 71,62 m2 obj. KW nr PR1P/00104641/4, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 440/10000 części.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 09.05.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza I przetargu wynosiła 106 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 15.07.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 80 000,00 zł.
III przetarg odbędzie się w dniu 01 września 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 700 zł (słownie: siedemset złotych).
3. Wadium w wysokości ok. 7% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 26.08.2016 r. (włącznie), z „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 Kalników 336A – III przetarg”.

III. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku nr 3 (Kalników 336B) o pow. użytkowej 49,38 m2 obj. KW nr PR1P/00104642/1, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 09.05.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza I przetargu wynosiła 72 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 15.07.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 54 000,00 zł.
III przetarg odbędzie się w dniu 01 września 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 440 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych).
3. Wadium w wysokości ok. 7 % ceny wywoławczej, tj. w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 26.08.2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 Kalników 336B – III przetarg”.

IV. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku nr 3 (Kalników 336B) o pow. użytkowej 49,40 m2 obj. KW nr PR1P/00104644/5, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i wdziałce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 09.05.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza I przetargu wynosiła 77 000,00 zł.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 15.07.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 58 000,00 zł.
III przetarg odbędzie się w dniu 01 września 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107 .
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych).
2. Kwota postąpienia : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych).
3. Wadium w wysokości ok. 7% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 26.08.2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 Kalników 336B – III przetarg”.

Opis przedmiotu przetargu:
Lokale przeznaczone do sprzedaży położone są w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 2674/45 o pow. 0,6382 ha stanowiącej współwłasność w 1908/10000 częściach Gminy Stubno, w 3041/10000 częściach Skarbu Państwa oraz w 5051/10000 częściach osoby fizycznej.
Współwłaściciele nieruchomości tworzą Wspólnotę Mieszkaniową „Bocianie Gniazdo” Kalników 336A-336B. Działka ma dostęp do drogi publicznej.
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, gazową i wodociągową. W lokalach brak jest instalacji grzewczej ciepłej wody i centralnego ogrzewania, która będzie zainstalowana staraniem i na koszt Nabywcy lokalu mieszkalnego (ogrzewanie indywidualne dla poszczególnych lokali mieszkalnych).
Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stubno działka nr 2674/45 usytuowana jest w obszarze opisanym jako „Tereny lokalizacji administracji i usług”,

Informacje dodatkowe
Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r., o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2014 poz. 1090 z późn. zm) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.

Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje się na dzień 18.08.2016 r. po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 11.08.2016 r.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel.(0-16) 678-50-54 w. 286 w dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP - zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia, w dniach od 27.07.2016 r. do 01.09.2016 r.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium