Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ul. Sanocka (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA


ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości:
Nr działki                                      432/8              432/12           441              445/2
Powierzchnia (ha)                   0,0473            0,0210            0,1345        0,0110
Obręb                                             206                   206                  206               206
Nr KW       PR1P/000…          56344/0         38664/7       30415/1     38664/7

Działki są niezabudowane i łącznie tworzą kompleks o powierzchni 0,2138 ha o nieregularnym kształcie. Kompleks przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 28 – ul. Sanockiej, jednakże dojazd zapewniony jest od drogi gminnej – ul. Brzozowej. Teren z dużymi spadkami z wystawą północną. Dostępna infrastruktura: w ulicy Sanockiej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, przez ww. działki wzdłuż ul. Sanockiej przebiega sieć gazowa.

2. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne I/05” zatwierdzonym Uchwałą nr 93/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2008 r., działki nr 432/8 i nr 441 w obr. 206 położone są w obszarze oznaczonym symbolem „UT/M” - teren zabudowy usługowo-turystyczno-mieszkaniowej. Określone zostało w nim przeznaczenie terenu pod zabudowę związaną z usługami turystyki, handlu i gastronomii. Dopuszcza się lokalizację budynków usług  rzemieślniczych, biurowych, wystawienniczych, finansowych i podobnych z wbudowaną funkcją mieszkaniową lub zamieszkania zbiorowego. Działki nr 432/12 i nr 445/2 w obr. 206 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r., teren w obrębie którego położone są ww. działki, usytuowany jest w Jednostce Przestrzennej „III.- Ogólnomiejskiej” oraz w Podstawowym systemie przyrodniczym miasta.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach: „LZ-PsVI” - grunty zadrzewione i zakrzewione, „PsVI” - pastwisko trwałe i „dr” - drogi.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy, 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT).

4. Obciążenia i zobowiązania: w dziale III KW nr PR1P/00056344/0 prowadzonej dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt 2, wpisane jest: 1) prawo bezpłatnego dożywotniego użytkowania 3/4 części realności; 2) prawo dożywocia w rozumieniu art. 908 k.c. Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

5. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 23 sierpnia 2016 r. w kwocie 7 500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg - ul. Sanocka”.

7. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie  nternetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

8. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20,
pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.