Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] ofertowy na sprzedaż koparko-ładowarki, ul. Płowiecka (Przemyśl)
MPEC Przemyśl
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. ul. Płowiecka 8 , 37-700 Przemyśl ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż Koparko-ładowarki Waryński 510 na ciągniku Zetor 6341. Rok produkcji 2001, nr fabryczny koparko-ładowarki 015, nr fabryczny ciągnika 002631.

Cena wywoławcza 20 100 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto zł). Cena zawiera podatek VAT. Pojazd posiada uszkodzoną ramę nośną osprzętu koparko-ładowarki.
Wymieniony pojazd obejrzeć można na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, ul. Płowiecka 8 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 670 74 02 w. 260 lub 513 087 845.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie oferty będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 05.08.2016 r. do godz. 14.oo. Formularz ofertowy można pobrać w sekretariacie MPEC Przemyśl Sp. z o.o., ul. Płowiecka 8 w Przemyślu lub ze strony internetowej http://www.mpec.przemysl.pl/katalog „przetargi’’
- wpłacenie wadium w wysokości 2 000,- (słownie: dwa tysiące zł) w kasie przedsiębiorstwa w terminie do 08.08.2016, do godz. 9.30.

II.
1. Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko lub nazwa oferenta, adres oferenta, numer telefonu kontaktowego, nr PESEL lub NIP, datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę, oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń oraz akceptuje warunki udziału w przetargu.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
„PRZETARG -WARYŃSKI 510”.
4. Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 08.08.2016 r. o godz. 10.00 przez komisję przetargową.
6. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje największą cenę za przedmiot przetargu.
7. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie o przebiegu przetargu.
8. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna pomiędzy tymi oferentami.
9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia za przedmiot przetargu niezwłocznie po wystawieniu faktury lub w innym terminie wyznaczonym przez sprzedającego – przed odbiorem przedmio tu przetargu.
10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.