Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[I przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości (Nehrybka)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obr. Nehrybka oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 481 o pow. 0,2973 ha, 484/1 o pow. 0,29 ha

1. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią własność Skarbu Państwa, położone są w obr. Nehrybka, gm. Przemyśl. W ewidencji gruntów i budynków  oznaczone są jako działki nr 481 o pow. 0,2973 ha o użytkach łąki trwałe ŁIII-0,2472 ha, grunty orne RII-0,0501 ha oraz działka nr 484/1 o pow. 0,29 ha o użytkach
łąki trwałe ŁIII-0,24 ha, grunty orne RII-0,05 ha obj. KW nr PR1P/00069913/4 bez obciążeń w dziale III i IV. Działki położone są w południowej części Przemyśla przy granicy miasta, mają kształt regularny, kształtem przypominają prostokąt. Działki te są bez deniwelacji terenu, nieogrodzone, nie posiadają uzbrojenia, posiadają dostęp do drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 494.
Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl nr III/20/2002 z dnia 27 grudnia 2002 roku i zmiany Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania (Uchwała Rady Gminy Przemyśl nr X/56/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.) wymienione wyżej działki położone są w „obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

2. Informacje o I przetargu:
1) Terminy i miejsce przetargów na działki nr:
a) 481 obr. Nehrybka - 22 sierpnia 2016 r. o godz. 900
b) 484/1 obr. Nehrybka - 22 sierpnia 2016 r.o godz. 1100
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86

2) Ceny wywoławcze
przedmiotów przetargów wynoszą:
a) dla działki nr 481 - 8 000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) dla działki nr 484/1 - 7 800 zł brutto (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych),

3) Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj.
a) dla działki nr 481 - 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
b) dla działki nr 484/1 - 80,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych),

4) Wadia w kwocie po 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu lub w kasie Starostwa Powiatowego płatne do dnia 16.08.2016 r. z zaznaczeniem „I przetarg - sprzedaż dz. nr 481 obr. Nehrybka” lub „I przetarg - sprzedaż dz. nr 484/1 obr. Nehrybka”.

5) Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r., o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( DzU z 2014 r. poz. 1090 z późn. zm. ) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.

6) Oględziny nieruchomości objętych przetargiem planuje się na dzień 10.08.2016 r. na godzinę 1030, po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 01.08.2016 r.
Uwaga: Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, pokój nr 89, II piętro, tel. 16 678-50-54 w. 289, w godz. od 800 do 1500.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza w dniach od 20.07.2016 r. do 22.08.2016 r. na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl.