Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ul. kard. St. Wyszyńskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH
Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
o uregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako:
1) działka nr 2916/22 o powierzchni 0,0834 ha - przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol „MN2”;

2) działka nr  2916/26  o powierzchni 0,0669 ha - przeznaczona pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol „U/MN1”; wszystkie położone w obrębie 202 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, każda z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7, niezabudowanej, przeznaczonej pod ciąg pieszo-jezdny, symbol „KX1”.
Działki są niezabudowane, mają regularne kształty zbliżone do prostokąta. Położone są w terenie z panoramą widokową, w niedalekim sąsiedztwie ulicy Jana III Sobieskiego. Działka nr 2916/24 w obrębie 202 stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny obsługujący m.in. ww. nieruchomości. Działki porośnięte są trawami i kilkoma drzewami. Nieruchomości objęte są ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”.

Nr działki     w obr. 202             Cena wywoławcza           Kwota wadium                Godzina przetargu

1)       2916/22                                60 000,00 zł                       6 000,00 zł                             9.00
2)       2916/26                                45 000,00 zł                       5 000,00 zł                             9.30

Podane ceny uwzględniają wartość udziału w działce nr 2916/24 obr. 202, są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 24 sierpnia 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinach podanych w tabeli powyżej.
Warunkiem udziału w każdym z trzecich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. w kwotach wyszczególnionych w powyższej tabeli. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/… obr. 202”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy.
Ogłoszenia o trzecich przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, oraz opublikowane na oficjalnej stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, Rynek 20.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium