Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomości do sprzedaży, ul. Lwowska (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I n f o r m a c j a


Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 19 lipca 2016 r. do dnia 09 sierpnia 2016 r. – wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży (samodzielny lokal użytkowy nr 2 o pow. użytkowej 170,94 m kw. zlokalizowany w budynku przy ul. Lwowskiej 7B w Przemyślu, położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 74/11 o pow. 0,0660 ha w obrębie 214, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00108006/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. wyżej wymienionej działce oraz częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali).
Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.