Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej, ul. Rzeźnicza
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA


ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej.

1. Oznaczenie nieruchomości wg ksieęgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl / niewydzielona część niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:
Nr działki                                             485            488/4          489/4               486                    487
Powierzchnia (ha)                      0,0484       0,1642        0,1650            0,1177          0,0081
Obręb                                                                                                  208
Nr Księgi Wieczystej        PR1P/00045761/9                                   PR1P/00045762/6

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w / niewydzielonej części oraz osób fizycznych i prawnych w / niewydzielonej części. Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo. Kształt działek zbliżony do wydłużonego prostokąta. Powierzchnia terenu działek płaska, porośnięta pojedynczymi drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rzeźniczej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

3. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia  17 sierpnia  2016  r. (środa) o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia  9 sierpnia  2016 r. w kwocie  5 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11  lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Czwarty przetarg - ul. Rzeźnicza”.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek .

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.