Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ul. Słowackiego
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

1. Działka nr  1561 o pow. 0,0690, ha obr. 207, objęta KW Nr PR1P/00062803/1. Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego. Posiada zabezpieczony dostęp do drogi publicznej ulicy Wapowskiego (służebność drogi koniecznej pasem o szerokości , 4,5 m przez działki nr 1565 , 1567 nr  i  nr  1577 w obr. 207 ).

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000 00 , zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/) brutto (w tym podatek 23% VAT).

3. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 sierpnia  2016 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemysślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia  9 sierpnia  2016 r. w kwocie  5 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Słowackiego, dz. nr 1561 obr. 207 ”.
Za datę wpłaty uznaje się date wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek , a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., www.przemysl.pl.