Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Działając na podstawie art. art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o sczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 2031) zawiadamian, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Roberta Argasińskiego - PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE ,,ARGAS", ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław z dnia 03 czerwca 2016 r., została wydana decyzja nr 1/2016 z dnia 07 lipca 2016 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę scieżki pieszo-rowerowej od km 22+020,10 do km 23+283,90 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr ewid. gr. 339 położonej w obrębie 0007 Torki oraz działek nr ewid. gr. 257, 258/3, 259/1, 1260/264 położonych w obrębie 0004 Medyka.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański nr 3, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pokój nr 79a (II piętro), w godzinach: we wtorki w godz. 8.00 - 16.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Przemyskiego w Przemyślu ul. plac Dominikiański nr 3 w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłodzenia.