Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczoym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ul. Wysockiego
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego w Przemyślu

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Działka nr 132/15 o pow. 0,1578, ha w obr. 201  m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00072851/ oraz 1/16 niewydzielona część działek nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 13214/ o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha w obr. 201 m. Przemyśla, objęte KW Nr PR1P/00087957/6 – stanowiące drogę wewnętrzną.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000, 00zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie sie w dniu  17 sierpnia  2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 , sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia  9 sierpnia  2016 r. w kwocie  5 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna  11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Przetarg, ul. Wysockiego, działka nr 132/15 obr. 201”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, zamieszczone na oficjalnej stronie Urzeędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., www.przemysl.pl.