Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Monte Cassino 1
Urząd Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Monte Cassino 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z  2016 r., poz. 778 ),
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały Nr 83/2016 z dnia  23 czerwca 2016  r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Monte Cassino 1 dla obszaru położonego w północno-wschodniej, przygranicznej części miasta Przemyśla, na północ od ulicy Buszkowickiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, w terminie do dnia  8 sierpnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.