Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację inwestycji drogowej
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 §4 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 23 ) oraz art. 11a ust. 1 i art. 11d ust. 5ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 2031)
STAROSTA PRZEMYSKI

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu z dnia 09 czerwca 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: UAB-II-B4.6740.27.2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przebudowa drogi powiatowej nr 2067R, Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica.

Wg stanu nieruchomości opisanego w podziałach nieruchomości, inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewid. gr.: 187 obręb Wybrzeże, 319, 358/2, 359/2, 360/2 obręb Podbukowina, 578/4, 646 obręb Słonne. Działki przewidziane do czasowego zajęcia na cele budowy: nr ewid. gr. 354 – umocnienie wylotu przepustu w km 10+734,30, nr ewid. gr. 362 – umocnienie wylotów przepustów w km 11+088,80 i 11+315,90, nr ewid. gr. 361 – umocnienie wylotu przepustu w km 11+478,60.

Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in.: opieczętowane (zgodnie z przepisami odrębnymi) mapy zawierające projekt podziału nieruchomości oraz odpowiednią ilość egz. projektu budowlanego wraz opiniami, zaświadczeniami i odpowiednimi uzgodnieniami.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański nr 3, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pokój nr 79 (II piętro), w godzinach: we wtorki w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni robocze w godz.7.30 – 15.30.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a. w zw. z art. 11c ustawy o s.z.p.ir.i.wz.d.p.), lub w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia drogą pocztową – ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia można składać w siedzibie tut. Starostwa przed upływem wskazanych terminów.

Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11d. ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 2031 ), zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze  obwieszczenia.

Jednocześnie informuje się, iż ww. obwieszczenie Starosty Przemyskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubiecko i Starostwa Powiatowego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dubiecko (właściwym ze względu na lokalizację inwestycji).