Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla".

Gmina Miejska Przemyśl informuje, że w ramach zawartej umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje program pn.

„Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla“.

Niska emisja jest to emisja szkodliwych pyłów i gazów z np. kominów domów jednorodzinnych lub kamienic. Źródłem niskiej emisji są procesy spalania paliw, przede wszystkim węgla (a także odpadów) w starych, niskosprawnych piecach i kotłach. Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń, m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, metali
ciężkich i węglowodorów aromatycznych.

Na terenie miasta występują od wielu lat przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń zanieczyszczeń, głównie w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.
W związku z tym Gmina Miejska Przemyśl w porozumieniu i na podstawie umowy z firmą ATMOTERM SA, przystąpiła do opracowania bazy danych źródeł niskiej emisji w formie badań ankietowych, dzięki którym zostaną zebrane informacje o źródłach zanieczyszczeń powietrza oraz dane dotyczące zużycia paliw czy ogrzewanej powierzchni.

Ankieterzy, którzy zapukają do Państwa domów, będą wyposażeni w imienny identyfikator ze zdjęciem oraz upoważnienie podpisane przez Prezydenta Miasta Przemyśla. W razie wątpliwości, każdy mieszkaniec będzie mógł przeprowadzić weryfikację osoby ankietera pod następującymi numerami telefonów: 16 675 20 44 w. 512 - Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Architektury i Ochrony Środowiska, 77 44 10 221 - ATMOTERM SA w Opolu

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców miasta o udzielanie informacji i życzliwość w stosunku do ankieterów. W ramach programu zostanie również przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji oraz zagrożeń, jakie wynikają ze spalania odpadów w przydomowych piecach.

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium