Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Projekt Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMYŚL
z dnia 29 czerwca 2016 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2016 r., poz. 778), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. DzU z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały NR XII/45/2015 RADY GMINY
PRZEMYŚL z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl,

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl, terenu położonego w m. Ostrów oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.07.2016 r. do 05.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 210, II piętro, w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany nr 3 Studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 05.08.2016 r., w siedzibie Urzędzie Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl, o godzinie
10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany nr 3 Studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przemyśl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2016 r.

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2016 r., poz. 353) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu Zmiany nr 3 Studium do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- ww. projektem Zmiany nr 3 Studium,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem ekofizjograficznym,
- stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu Zmiany nr 3 Studium.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (DzU z 2016 r. poz. 353).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do 26.08.2016 r., na piśmie do Wójta Gminy Przemyśl na adres: Urząd Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl lub w postaci elektronicznej na adres: inwestycje@gminaprzemysl.home.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym (j.t. DzU z 2013 r, poz. 262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. DzU z 2014 r. poz. 1114) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. DzU z 2014 r. poz. 1114) lub
4) ustnie do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przemyśl.