Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz nieruchomości lokalowych] przeznaczonych do sprzedaży (Przemyśl, ul. Borelowskiego)

I n f o r m a c j a
Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 18 lipca 2016 r. – wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny nr 23 położony w budynku przy ulicy Borelowskiego 7 o powierzchni 43,26 m kw. wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 6,66 m kw. oraz udziałem wynoszącym 239/10000 części w nieruchomości wspólnej, tj. działce nr 2830 o powierzchni 0,1466 ha w obrębie 202 oraz częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali). 

Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.