Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
[Postępowanie administracyjne] Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z"

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: DzU z 2016 r., poz.23), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2015 r., poz. 2031),

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ZAWIADAMIA,

że na wniosek z dnia 3 czerwca 2016 r. znak: ZDM.NE.221.8.3.2016 Prezydenta Miasta Przemyśla, 37-700 Przemyśl, Rynek 1, działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Cieleckiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AOŚ.6740.201.2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn. :ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2103R KLASY „Z” – zbiorczej, ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu km 2 +164,40 ÷ 4+559,69 Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ obejmującej wykonanie: – rozbudowy ulicy o długości 2395,29 mb z chodnikami i ścieżką rowerową, – budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy i zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej, – przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci wodociągowej, – przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci gazociągowej niskiego i średniego ciśnienia, – przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci gazociągowej wysokiego ciśnienia, – budowy oświetlenia drogowego, – przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej NN i SN – PGE, – przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci teletechnicznej światłowodowej, – przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci teletechnicznej miedzianej.

Inwestycja będzie realizowana na działkach:

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska z/s przy ul. Matejki 1 w Przemyślu, w godz. 830- 1500 w pokoju nr 1.