Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pigany

Wyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pigany, gm. Sieniawa, stanowiącej własność Gminy Sieniawa, nieobciążonej prawem osób trzecich.1. Przedmiotem sprzedaży jest:
- nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 108 o pow. 0,15 ha ujawniona w KW PR2R/00010589/3, położona w miejscowości Pigany przy lokalnej drodze asfaltowej biegnącej przez wieś. Stanowi teren zabudowy zagrodowej. Działka zabudowana budynkiem wolno stojącym, murowanym, parterowym w którym mieściła się Szkoła Podstawowa, obecnie nieużytkowany. Uzbrojenie terenu przeznaczonego do sprzedaży to sieć wodociągowa, energetyczna i gazowa oraz możliwość podłączenia do sieci
kanalizacyjnej. Działka 108 obciążona będzie bezpłatną służebnością przejazdu i przechodu pasem szerokości 4 m, południową stroną działki, dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/2 wsi Pigany, gm. Sieniawa, dla której prowadzona jest KW PR2R/00000472/7.

Cena wywoławcza wynosi 50 000,00 zł VAT zw. wadium wynosi 5 000,00 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 9ºº .
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 76 1560 0013 2383 7207 6000 0004 GETIN NOBLE BANK w terminie do dnia 20.07.2016 r. oraz złożenie oświadczenia.
4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu i wsi Pigany oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa: przetargi i bip.sieniawa.pl
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu pok. nr 19 lub pod nr. tel. 16 622 70 63 wew. 34.