Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
[Wykaz nieruchomości] przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016 ujętych w zarządzeniu nr 59/2016 Wójta Gminy Orły

Wójt Gminy Orły informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz tablicach ogłoszeń w siedźibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Zadąbrowie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016, ujętych w Zarządzeniu nr 59/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 20 czerwca 2016 r., dotyczący nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadąbrowie, jako działka nr 289/8 o powierzchni 9,2573 ha w kompleksie nr 4 " ZADĄBROWIE" w podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48.