Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Przetrag] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Stefana Czarnieckiego

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Stefana Czarnieckiego, oznaczonej jako:


działka nr 389 o powierzchni 0,0536 ha, objęta KW nr PR1P/00053337/7 i działka nr 399 o powierzchni 0,0080 ha, objęta KW nr PR1P/00001601/0, obie położone w obrębie 207 m. Przemyśla. Działki są niezabudowane, stanowią podwórko i plac postojowy w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 r. (środa) o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 19 lipca 2016 r. w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Czarnieckiego”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

Ogłoszenie o drugim przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy Rynek 1, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium