Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Obwieszczenie] o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Torki, Medyka)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49, art. 61 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2016, poz. 23)

STAROSTA PRZEMYSKI
zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Roberta Argasińskiego – PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE „ARGAS” ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław z dnia 03 czerwca 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: UAB-II- 9.6740.19.2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od km 22+020,10 do km 23+283,90 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” obejmującą działki o nr ewidencyjnych (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję i planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu):

I. Numery działek zajmowanych pod inwestycję w całości, stanowiące własność wnioskodawcy:
obręb 0007 Torki: 339
obręb 0004 Medyka: 257

II. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom i planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu:
obręb 0004 Medyka: 258/1 (258/3, 258/4), 259 (259/1, 259/2), 260/262 (260/264, 260/265)

III. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:
Nie dotyczy
Przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu:
nie dotyczy Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in.: opieczętowane (zgodnie z przepisami odrębnymi) mapy zawierające projekt podziału nieruchomości oraz odpowiednią ilość egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, zaświadczeniami i odpowiednimi uzgodnieniami.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański nr 3, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pokój nr 79A ( II piętro) , w godzinach pracy Urzędu tj. we wtorki w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 – 15.30.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a. w zw. z art. 11c ustawy o s.z.p.ir.iwz.d.p.), lub w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia drogą pocztową – ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia można składać w siedzibie tut. Starostwa przed upływem wskazanych terminów.
Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11d. ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 2031), zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia.
Jednocześnie informuje się, iż ww. obwieszczenie Starosty Przemyskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Medyka i Starostwa Powiatowego (www.powiat.przemysl.pl) oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Medyka (właściwym ze względu na lokalizację inwestycji).
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.