Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Przetargi] ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (Krówniki)
Urząd Gminy Przemyśl
W Ó J T         G M I N Y       P R Z E M Y Ś L

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity DzU z 2014 r. poz. 1490) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1, II piętro, pokój nr 211, odbędą się następujące przetargi ustne, nieograniczone (licytacje):
W dniu 15.07.2016 r. przedmiotem sprzedaży będą nw. nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 930/3 o pow. 0,01 ha w Krównikach. I przetarg.
Cena wywoławcza – 3 500,00 zł. Wadium – 350,00 zł.
Minimalne postąpienie – 40,00 zł.
Przetarg odbędzie się o godzinie 900.

2. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 931/2 o pow. 0,03 ha w Krównikach. I przetarg.
Cena wywoławcza – 10 600,00 zł. Wadium – 1 060,00 zł.
Minimalne postąpienie – 110,00 zł.
Przetarg odbędzie się o godzinie 1000.

Wadium w ww. wysokościach należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Przemyśl lub na konto Gminy Przemyśl nr 41 1930 1318 2740 0706 5338 0003 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu, z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy wpłata. Na przetargi w dniu 15.07.2016 r. wadium płatne jest w terminie do dnia 11.07.2016 r. do godz. 1400.
Warunek wniesienia wadium na podany rachunek będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne wpłyną nie później niż 11.07.2016 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce.

Wadium wniesione przez osobę (osoby):
• która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
• która przetarg wygrała – zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemyśl w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój 211 lub telefonicznie pod nr 16 670 48 00 w. 47.
Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemyśl na stronie www.gminaprzemysl.home.pl/bip.