Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 56/2018, Niedziela 25 lutego 2018 r., Wiktora i Cezarego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji ograniczonego prawa rzeczowego
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że: w dniu 06.07.2016 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Lokal składa się z czterech pokoi, dwóch przedpokoi, kuchni, łazienki, w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 61,90 m2, położony: 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 127/93. Właścicielem lokalu jest: Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikowi Suma oszacowania wynosi 196 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 680,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BP SA I o. Przemyśl 48 10204274 2396 0000 2121 7714
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyćosoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniemorganu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.