Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o wyłożeniu projektu mpzp Fort Ostrów
Urząd Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fort Ostrów”


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr  268/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

z a w i a d a m i a m,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fort Ostrów” dla obszaru położonego w zachodniej części miasta Przemyśla, obejmujący obszar obowiązującego mpzp „Pod Fortem”  uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 100/99 z dnia 31 maja 1999 r. opublikowanego w Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego nr 40, poz. 1370 z dnia 31 grudnia 1999 r.) oraz tereny na południe w stronę ul.
Węgierskiej, łącznie z tą ulicą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 15.06.2016. do 08.07.2016 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Matejki 1, sala narad w dniu 22.06.2016 r., godz. 9.00 do 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do ww. planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2016 r.

Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fort Ostrów” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydenta Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 22.07.2016 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.