Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Uchwała] nr 65/2016 zmieniająca Uchwałę nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie cen biletów... (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
UCHWAŁA NR 65/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 25 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2016 r. poz. 446), art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2015 r. poz. 1881), art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1 pkt 10 i 11 i art. 46 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2015 r. poz. 1440) §2 ust. 1 pkt 2 porozumienia międzygminnego zawartego dnia 7 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Gminą Przemyśl, §4 ust. 2 porozumienia międzygminnego zawartego dnia 22 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Żurawica, §4 ust. 2 porozumienia międzygminnego zawartego dnia 3 stycznia 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Gminą Krasiczyn, oraz art. 34a ust. 2 w związku z art. 33a ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (DzU z 2015 r. poz. 915) - Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla (Dz.Urz. Woj. Podkarp. z 2015 r. poz. 2860), wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku nr 4 do uchwały - ,,Rodzaje biletów i zasady ich sprzedaży” pkt IV, ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie:
„16. Dla biletów miesięcznych, w których konieczna jest przesiadka pomiędzy przystankiem początkowym, a przystankiem końcowym jako punkt przesiadkowy przyjęto przystanki zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej w Przemyślu tj.: Jagiellońska – pl. Rybi 01 oraz Jagiellońska – pl. Pileckiego 02.”

§2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium