Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Sośnica)
Urząd Gminy Radymno
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 28 ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r. poz. 1774 z poź. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w  prawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 poz. 1490 ze zm.)

Wójt Gminy Radymno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sośnica.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radymno nr XVIII/5/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. i zarządzeniem nr 42/2016 Wójta Gminy Radymno z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Działka nr 231/4 o powierzchni 0,2700 ha zabudowana położona obręb Sośnica własność Gminy Radymno objęta KW PR1J/00056064/7
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej 66 000,00 zł Wadium 10 000,00 zł
Minimalne postąpienie 660,00 zł

Nieruchomość położona w obszarze zabudowy mieszkalnej i usługowej, w strefie centralnej wsi i pośredniej gminy o kształcie foremnym, z dostępem do sieci mediów takich jak energetyka, telekomunikacja,  wodociąg, kanalizacja, gaz, z dobrym dostępem do drogi gminnej urządzonej. Działka zabudowana budynkiem chlewni o wymiarach 46 m x 11 m, parterowym, niepodpiwniczonym, wolno stojącym, składający się z pawilonu z przejściem na płytę gnojową znajdującą się od strony zachodniej, o układzie konstrukcyjnym luźno-poprzecznym, modułowym zrealizowanym w systemie tradycyjnym z cegły ceramicznej pełnej, ze  stropami drewnianymi podpartymi słupami drewnianymi. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa, dwuspadowa, kryta dachówką ceramiczną na łatach drewnianych. Posadzki betonowe lub z cegły ceramicznej, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane wapnem. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nietypowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jako B-Ps I 0,27 ha.

Pierwszy przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Radymno, ul. Lwowska 38 w dniu 12 lipca 2016 r., o godzinie 10.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 08.07.2016 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie gminy w tym dniu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być sporządzone przed notariuszem.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Radymno w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetargu nie wygrała, zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu na konto podane przez oferenta.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, 10 a ustawy z dnia 11.03.2004 r., o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm) sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, którą należy wpłacić najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy (tel. 16 6282419). Ogłoszenie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl i BIP www.ugradymno.pl.