Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Zawiadomienie] Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Przemyślu
SM Metalowiec

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Przemyślu uprzejmie zawiadamia swoich członków, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Przemyślu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. [czwartek] o godz. 17-tej w auli Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  w Przemyślu,  Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 2.

Proponowany  porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium obrad ( Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz).

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków”.

5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

 • Komisja Mandatowo-Skrutacyjna
 • Komisja Uchwał i Wniosków
 • Komisja Wyborcza

6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

7. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

8. Zgłaszanie kandydatów na delegata Spółdzielni na Zjazd Wojewódzki  w celu wyborów delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r.

10. Odczytanie protokołów Komisji Wyborczej.

11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 r. oraz omówienie kierunków rozwoju Spółdzielni do  30.06.2017 r.

12. Przedstawienie bilansu Spółdzielni za 2015 r.

13. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz propozycji Zarządu Spółdzielni najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 31 grudnia 2017 r.

14. Przeprowadzenie głosowania na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

15. Przeprowadzenie głosowania na delegata Spółdzielni na Zjazd Wojewódzki  w celu wyborów delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej.

16. Przedstawienie wniosków wystosowanych przez Zarząd Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie z przeprowadzonej lustracji kompleksowej działalności Spółdzielni za lata 2012-2014.

17. Dyskusja.

18. Głosowanie nad  wnioskami  zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

19. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

20. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów na delegata Spółdzielni na Zjazd Wojewódzki w celu wyborów delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej.

21. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
 • przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 r.
 • przyjęcia kierunków rozwoju Spółdzielni do 30.06.2017 r.
 • zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015  r.
 • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 31.12.2017 r.
 • przyjęcia wniosków z lustracji kompleksowej działalności Spółdzielni za lata 2012-2014.
 • wyboru na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 • wyboru na delegata Spółdzielni na Zjazd Wojewódzki  w celu wyborów delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej.
 • przyjęcia wniosków członków Spółdzielni.

22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

23. Zakończenie obrad.

 

Informujemy także, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni w  Przemyślu, przy ul. St. Augusta 16  od dnia 16.06.2016 r.  [czwartek]