Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o pierwszej licytacji nieruchomości (Medyka)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PR1P/00033751/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16.06.2016 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.

W skład nieruchomości wchodzą następujące składniki :
1. Działka gruntowa nr 138 w Medyce o pow. 0,07 ha,
2. Budynek mieszkalny Medyka 448 o pow. 71,30 m2
3. Budynek gospodarczy o powierzchni 45,00 m2
należącej do dłużnika: Teresa Elżbieta Zawilińska dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  PR1P/00033751/9.
Suma oszacowania wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 93 10204274 2396 0000 2143 9713.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.