Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o pierwszej licytacji nieruchomości, ul. Pasteura (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel. 166786752, mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:
w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie 12.15 w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr ewid. 728, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura obręb nr 206, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00099261/7.
Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 0,1367 ha i stanowi pastwiska trwałe (PsIII na powierzchni 0,0246 ha) oraz grunty orne (RIIIa na powierzchni 0,1121 ha).
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego "Zielonka 1" około 64% działki znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9MN/U stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, natomiast pozostała jej część położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2 ZPN obejmującym tereny zieleni nieurządzonej.
Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest łącznie na kwotę: 66.599,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. stanowi kwotę: 49.949,25 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 6659,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.