Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału niezabudowanej nieruchomości, ul. Rzeźnicza (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielona część niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:
Nr działki                           485                 488/4              489/4           486               487
Powierzchnia (ha)       0,0484            0,1642              0,1650      0,1177           0,0081
Obręb                                                                                  208
nr Księgi
Wieczystej                               PR1P/00045761/9                                PR1P/00045762/6

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w 1/2 niewydzielonej części oraz osób fizycznych i prawnych w 1/2 niewydzielonej części. Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo. Kształt działek zbliżony do wydłużonego prostokąta. Powierzchnia terenu działek płaska, porośnięta pojedynczymi drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rzeźniczej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

3. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. (środa), o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 14 czerwca 2016 r. w kwocie 5 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Trzeci przetarg – ul. Rzeźnicza”.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.