Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Słowackiego I/05 (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słowackiego I/05.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 199 z póź. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały nr 32/2016 z dnia 21 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słowackiego I/05 dla ustalenia poszerzonych zasad obsługi komunikacyjnej kolejowej terenów 1P i 2P. Zakres przedmiotowy zmiany planu obejmuje: §7 ust. 3, § 8 ust. 3, §9 ust. 2 pkt 3, §11 ust. 3 pkt 1, §16 ust. 1 uchwały nr 191/06 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 139, poz. 1997 z dnia 27 listopada 2006 r.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1 w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.