Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[III] przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości (Hermanowice)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski ogłasza III przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Hermanowice gmina Przemyśl, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 478/4 o pow. 1,2415 ha.

1. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Hermanowice, gm. Przemyśl. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako działka nr 478/4 o pow. 1,2415 ha obj. KW nr PR1P/00105747/4. Działka ma kształt zbliżony do trapezu. Zachodnia część działki płaska równa lekko podmokła. Pozostała część działki położona na lokalnym wzniesieniu ze spadkiem w kierunku północnym. Działka jest zadrzewiona. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni prowizorycznej utwardzonej. Nieruchomość graniczy z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz z terenem zabudowanym obiektami placówki Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Na działce posadowiona jest nieczynna stacja paliw (budynek magazynowy i cztery zbiorniki 2 x 25000 m3, 1 x 10000 m3, 1 x 5000 m3), nieczynna hydrofornia (budynek hydroforni wraz ze zbiornikiem na wodę) częściowo zawalone dwa budynki magazynowe oraz zbiornik na nieczystości.
Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemyśl, około 70% działki położone jest w terenach oznaczonych jako „Zespół dworsko-parkowy” i „stanowisko archeologiczne”, natomiast około 30% działki położone jest w terenach oznaczonych jako „obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

2. Informacje o przeprowadzonych przetargach:

I przetarg wyznaczony na dzień 08 października 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza I przetargu wynosiła 76 500 zł.
II przetarg wyznaczony na dzień 17 marca 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza II przetargu wynosiła 50 000 zł.

3. Informacje o III przetargu:
1) III przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86.
2) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 40 000 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
3) Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

4) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 4000,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych) płatne w pieniądzu, należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 09.06.2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „III przetarg - sprzedaż dz. nr 478/4 Hermanowice”.

5) Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
(DzU z 2014 poz. 1090) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z  zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.
Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje się na dzień 08.06.2016 r. na godzinę 9.30 po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 06.06.2016 r.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 w. 286 do dnia 09.06.2016 r. w godz. od 8.00 do 15.00.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w dniach od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium