Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ul. S. Czarnieckiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Stefana Czarnieckiego, oznaczonej jako:  działka nr 389 o powierzchni 0,0536 ha, objęta KW Nr PR1P/00053337/7 i działka nr 399 o powierzchni 0,0080 ha, objęta KW nr PR1P/00001601/0, obie położone w obrębie 207 m. Przemyśla. Działki są niezabudowane, stanowią podwórko i plac postojowy w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

1. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 31 maja 2016 r. w kwocie 9000,00 zł (słownie złotych: dziewięć  tysięcy 00/100) brutto.

4. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Czarnieckiego”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy Rynek 1, zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w BiuletynieInformacji Publicznej, oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.