Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, J. Słowackiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 235/2 o powierzchni 0,0079 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00107448/2,  ołożonej w rejonie ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 9 czerwca 2016 r.