Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży (Bolestraszyce, Wyszatyce)
Urząd Gminy Żurawica
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA

 MIEJSCO-
 WOŚĆ
 NUMER
 DZIAŁKI
 POWIE-
 RZCHNIA
 (ha)
 PRZEZNACZENIE
 WG PLANU
 RODZAJE,
 KLASY
 I POW.
 UŻYTKÓW
 W DZIAŁCE
 NR KSIĘGI
 WIECZYSTEJ
 CENA
 WYWO-
 ŁAWCZA
 (brutto)


Bolestraszyce  1564/9  0,3028  Brak MPZP  Ps III  0,3028  PR1P/00055145/8   8469,00 zł
Wyszatyce  3254/96
 2028/2
 0,04
 0,04
 Brak MPZP
 Brak MPZP
 R IIIb   0,04
 B           0,04
 PR1P/00033391/7
 PR1P/00033391/7
  4918,00 zł
  4918,00 zł


Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 11.04.2016 r. do dnia 02.05.2016 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 23.05.2016 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek. W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr. tel. 16 671 33 78.