Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Kosienice)
Urząd Gminy Żurawica
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA


 MIEJSCO-
 
WOŚĆ
 NUMER
 DZIAŁKI
 POWIE-
 RZCH-
 NIA

 (ha)
 PRZEZNACZE-
 NIE

 WG PLANU
 RODZAJE,
 KLASY I POW.
 UŻYTKÓW
 W
DZIAŁCE
 NR KSIĘGI
 WIECZYSTEJ
 CENA
 WYWO-
 ŁAWCZA

 (brutto)
 Kosienice    803   0,01   Brak MPZP  dr         0,01   PR1P/00025513/0   2 296,00 zł

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 25.04.2016 r. do dnia 16.05.2016 r. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podst. art. 34 ust. 1, pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub pod nr tel. 16 671 32 36 w godzinach pracy Urzędu.