Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Chołowice)
Urząd Gminy Krasiczyn
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY KRASICZYN O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chołowice.


1. Przedmiot przetargu: przedmiotem przetargu jest nieruchomość, oznaczona jako działka nr 171/18 o pow. 0,7100 ha, położona w obrębie Chołowice, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00052660/3.

2. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:
- pierwszy przetarg – 1 marca 2016 r.
- drugi przetarg – 15 kwietnia 2016 r.

3. Cel przetargu: sprzedaż nieruchomości.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 17.528,70 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem zł 70/100).

5. Kwota minimalnego postąpienia nie może być mniejsza niż 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100).

6. Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 1.726,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć zł 00/100) w terminie do dnia 30 maja 2016 r., do godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Krasiczynie lub na konto Gminy Krasiczyn BGŻ SA O. Przemyśl 49203000451110000000907240 w taki sposób, aby powyższa kwota była na koncie Gminy najpóźniej w dniu 30 maja 2016 r.

7. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie w dniu 3 czerwca 2016 r., o godz. 1000.

8. W przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygra przetarg, bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Krasiczyn odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

9. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.

10. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chołowice zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasiczyn, w Sołectwie Chołowice oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasiczynie www.krasiczyn.pl

11. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krasiczynie w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój nr 19, tel. 16 671-83-70 w. 15.