Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, ul. Łukasińskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ulicy Łukasińskiego w Przemyślu 1.


1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1846 o,powierzchni 0,0368 ha w obrębie 207 miasta Przemyślan objęta księgą wieczystą nr PR1P/00053516/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 niewydzieloną część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1849 o powierzchni 0,1162 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla objętej księgą wieczystą nr PR1P/00053518/0.

2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1846 o powierzchni 0,0368 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla zabudowana jest w całości budynkiem użytkowym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w części wykorzystywanym na sklep, w pozostałej części na pomieszczenia socjalno-biurowe
oraz magazynowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Do budynku przylegają od strony północno-wschodniej budynki mające ściany wspólne. Stan budynku zadowalający.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1849 o powierzchni 0,1162 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla jest niezabudowana i stanowi teren niezbędny do prawidłowego korzystania m. in. z budynku położonego na działce nr 1846 w obrębie 207, a także zabezpieczenie dostępu do drogi publicznej ul. Łukasińskiego dla wyżej wymienionej działki.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1846 w obrębie 207 użytkowana jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.
Nieruchomości usytuowane są w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709. Nieruchomości nie są objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla nieruchomości położone są w Jednostce Przestrzennej „II.-Śródmieście”, Kwartale nr II.-10 Miasto tradycyjne – dzielnica willowa, w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – Strefa ochrony konserwatorskiej „C”.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.6733.9.2013 z dnia 06 maja 2013 r. ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku handlowego na działce nr ewid. 1841 obr. 207 przy ul. Łukasińskiego w Przemyślu z przebiegiem przez działki nr. 1857, 1851, 1494, 1849 i 1841 obr. 207 w Przemyślu”.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla nieruchomości sklasyfikowane są jako użytki gruntowe o symbolu „Bi” - inne tereny zabudowane.

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1846 w obrębie 207 jest przedmiotem umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 430 000,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta trzydzieści tysięcy 00/100).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 43 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 w Getin Noble Bank S.A. z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony – nieruchomości przy ul. Łukasińskiego”, w terminie do dnia 17 maja 2016 r.

7. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 8-9, tel. (16) 675-12-84, e-mail: gkk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium