Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sanockiej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie  prawnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 Nr działki –                       432/8,     432/12,        441,          445/2
Powierzchnia (ha) –       0,0473     0,0210      0,1345      0,0110
Obręb –                                                        206
Nr KW PR1P/000…   –  56344/0  38664/7    30415/1     38664/7

Działki są niezabudowane i łącznie tworzą kompleks o powierzchni 0,2138 ha o nieregularnym kształcie. Kompleks  przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 28 - ul. Sanockiej, jednakże dojazd zapewniony jest od drogi gminnej - ul. Brzozowej. Teren z dużymi spadkami z wystawą północną. Dostępna infrastruktura: w ulicy Sanockiej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, przez ww. działki wzdłuż ul. Sanockiej przebiega sieć gazowa.

2. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne I/05” zatwierdzonym Uchwałą nr 93/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2008 r., działki nr 432/8 i nr 441 w obr. 206 położone są w obszarze oznaczonym symbolem „UT/M” - teren zabudowy usługowo-turystyczno-mieszkaniowej. Określone zostało w nim przeznaczenie terenu pod zabudowę związaną z usługami turystyki, handlu i gastronomii. Dopuszcza się lokalizację budynków usług rzemieślniczych, biurowych, wystawienniczych, finansowych i podobnych z wbudowaną funkcją mieszkaniową lub zamieszkania zbiorowego. Działki nr 432/12 i nr 445/2 w obr. 206 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r., teren w obrębie  tórego położone są ww. działki usytuowany jest w Jednostce Przestrzennej „III.- Ogólnomiejskiej” oraz w Podstawowym systemie przyrodniczym miasta.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach: „LZ-PsVI” - grunty zadrzewione i zakrzewione, „PsVI” - pastwisko trwałe i „dr” - drogi.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT).

4. Obciążenia i zobowiązania: w dziale III KW Nr PR1P/00056344/0 prowadzonej dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt 2, wpisane jest: 1) prawo bezpłatnego dożywotniego użytkowania 3/4 części realności; 2) prawo dożywocia w rozumieniu art. 908 k.c. Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 10 maja 2016 r. w kwocie 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Sanocka”.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiegow Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium