Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl
[Zawiadomienie] o Walnym Zgromadzeniu Członków PSM (Przemyśl)
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zarząd Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków PSModbędzie się w pięciu częściachw następujących terminach:

Część I - członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie Administracji Osiedla Kmiecie – Wieniawskiego i w budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 w dniu 09 maja 2016 r. o godz. 17.00 w sali Klubu Osiedlowego przy ul. Wyb. Ojca św. Jana Pawła II 70 w Przemyślu.

Część II - członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie Administracji Osiedla Salezjańskie – Warneńczyka, w budynkach przy ul. św. Jana Nepomucena 11, 13, 15, 28 oraz członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu do numeru członkowskiego 9000 w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 17.00 w sali Klubu Osiedlowego przy ul. b-pa  J. Glazera 10 w Przemyślu.

Część III - członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie Administracji Osiedla Rycerskiego i w budynku przy ul. Słowackiego 78A w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 17.oo w sali Klubu Osiedlowego przy ul. b-pa J. Glazera 10 w Przemyślu.

Część IV - członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie Administracji Osiedla Kazanów i w budynku przy ul. Ofiar Katynia  2A w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 17.00 w sali Klubu Osiedlowego przy ul. Opalińskiego 11A w Przemyślu.

Część V - członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie Administracji Osiedla Krasińskiego – Rogozińskiego oraz Członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu od numeru członkowskiego 9001 w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 17.00 w sali Klubu Osiedlowego przy ul. Borelowskiego 1A w Przemyślu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Wybory Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków.

7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2015 roku.

8. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej PSM z działalności za 2015 rok, b) sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok, c) sprawozdania finansowego za 2015 rok.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok sprawozdawczy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PSM za 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki uzyskanej ze zbycia mieszkań w drodze przetargu.

13. Zmiany w Statucie PSM, - podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie PSM.

14. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia – Ordynacja wyborcza - podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia – Ordynacja wyborcza.

15. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej PSM - podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania działek.
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zjazd Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Rzeszowie.

18. Ogłoszenie przez Prezydium wyników głosowań nad uchwałami.

19. Wolne wnioski i pytania.

20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że Statut PSM, Regulamin Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe i projekty uchwał są udostępnione do wglądu w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II nr 70 w godzinach urzędowania.