Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. kardynała S. Wyszyńskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciag z ogłoszeń o przetargach
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiaących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako:

1) działka nr 2916/4 o powierzchni 0,0886 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nrPR1P/00063463/2, cena wywoławcza 50000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
* wadium w kwocie 5 000,00 zł brutto;

2) działka nr 2916/5 o powierzchni 0,0813 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nrPR1P/00063463/2 cena wywoławcza 45000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
* wadium w kwocie 5 000,00 zł brutto;

Działki są niezabudowane i mają regularne, prostokątne kształty. Położone są w obszarze ze spadkami z panoramą widokową. Teren nieruchomości płaski, z wystawą zachodnią, porośnięty drzewami i krzewami. Dojazd do działek możliwy jest drogą gruntowa od ul.Gurbiela. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz ulica Jana IIISobieskiego. Nieruchomości objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio ogodzinach:
1) działka nr 2916/4 – 9.00
2) działka nr 2916/5 – 9.30

Warunkiem udziału w każdym z trzecich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium w ww. kwotach do dnia10 maja 2016 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/… obr.202”. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu srodków na rachunek tut. Urzędu.
Ogłoszenia o trzecich przetargach wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na oficjalnej stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, Rynek 20.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl oraz http://www.przemysl.pl.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium