Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zadąbrowie)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje, że w Biuletynie Informacji Publiucznej Gminy Orłyna stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminy Orły, przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Zadąbrowie został wywieszonywykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2016, ujętych w Zarządzeniunr 39/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 11 kwietnia 2016 r., a dotyczącynieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadąbrowiejako działka nr 289/14 o powierzchni 2,5415 ha w kompleksie nr 4 „ZADĄBROWIE” w Podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy EkonomicznejEURO-PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48.