Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[I przetarg] ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Buszkowiczki)
Urząd Gminy Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku – „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity DzU z 2015, poz. 1774), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” (tekst jednolity DzU z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Żurawica nr XLI/369/10 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Buszkowiczki

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Buszkowiczki, stanowiącej własność Gminy Żurawica

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów   – 1 462/19
Numer Księgi Wieczystej   – PR1P/00057023/1
Powierzchnia [ha]   – 0,0029
Położenie   – Buszkowiczki
Przeznaczenie w planie zagospodarowania  –  Brak MPZP
Cena wywoławcza nieruchomości   – 1 160,00
                        
                                                                                       
Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godzinie 8 00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Sprzedaż następuje na powiększenie działek istniejących, dla właścicieli działek przyległych. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 19 kwietnia 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005.
Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia. Jeśli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.