Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Barskiej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w budynku przy ul. Barskiej 11, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


1. Lokal użytkowy nr U1 pow. uż. 35,77 m2 wraz z udziałem 58/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 26.08.2097 r. działki nr 1711 o pow. 0,0480 ha w obr. 205 m. Przemyśla obj. KW nr PR1P/00056446/5.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym cena za lokal 33 981,50 zł oraz cena za grunt 1 018,50 zł.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Rokowania odbędą się w dniu 11 maja 2016 r. godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19

5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań w kwocie 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100).
- Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać do dnia 4.05.2016 do godz. 15.00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pok. 309 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rokowania – Barska 11/U1”.
- Zaliczka do rokowań winna być wpłacona na konto Getin Noble Bank SA nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 z zaznaczeniem „rokowania Barska 11” lub w kasie Urzędu. Dokonanie wpłaty winno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki do dnia 2.05.2016 r.

6. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodna 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium