Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 157/2020, Piątek 5 czerwca 2020 r., Walerii i Bonifacego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[I przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych (Kalników)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w budynkach nr 336A i 336B w obrębie Kalników gm. Stubno:

I. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na II piętrze budynku nr 2 (Kalników 336A) o pow. użytkowej 47,42 m2 obj. KW nr PR1P/00104640/7, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 288/10000 części.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2016 r., o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 74 000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 740 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych).
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 7400 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości oddział w Przemyślu, do dnia 05 maja 2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokal mieszkalny nr 4 Kalników 336A”.

II. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na II piętrze budynku nr 2 (Kalników 336A) o pow. użytkowej 71,62 m2 obj. KW nr PR1P/00104641/4, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 440/10000 części.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 106 000 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1060 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych).
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 10 600 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 05 maja 2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokal mieszkalny nr 5 Kalników 336A”.

III. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku nr 3 (Kalników 336B) o pow. użytkowej 49,38 m2 obj. KW nr PR1P/00104642/1, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2016 r., o godz. 11.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 72 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 720 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych).
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 7200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 05 maja 2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokal mieszkalny nr 1 Kalników 336B”.

IV. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku nr 3 (Kalników 336B) o pow. użytkowej 49,40 m2 obj. KW nr PR1P/00104644/5, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2016 r., o godz. 12.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107 .
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 77 000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 770 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych).
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 7700 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu Pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 05 maja 2016 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokal mieszkalny nr 3 Kalników 336B”.

V. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na II piętrze budynku nr 3 ( Kalników 336B), o pow. użytkowej 49,40 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. oraz z pomieszczenia przynależnego, tj. piwnicy nr 5 o pow. 15,06 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce nr 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 345/10000 części.
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2016 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 107.
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 780 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych).
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 7800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 05 maja 2016 r. (włącznie) z zaznaczeniem „sprzedaż lokal mieszkalny nr 5 Kalników".

Opis przedmiotu przetargu:
Lokale przeznaczone do sprzedaży położone są w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 2674/45 o pow. 0,6382 ha stanowiącej współwłasność w 1908/10000 częściach Gminy Stubno, w 3041/10000 częściach Skarbu Państwa oraz w 5051/10000 częściach osoby fizycznej. Współwłaściciele nieruchomości tworzą Wspólnotę Mieszkaniową „Bocianie Gniazdo” Kalników 336A-336B. Działka ma dostęp do drogi publicznej.
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, gazową i wodociągową. W lokalach brak jest instalacji grzewczej ciepłej wody i centralnego ogrzewania, która będzie zainstalowana staraniem i na koszt nabywcy lokalu mieszkalnego (ogrzewanie indywidualne dla poszczególnych lokali mieszkalnych). Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stubno działka nr 2674/45 usytuowana jest w obszarze opisanym jako „Tereny lokalizacji administracji i usług”.

Informacje dodatkowe
1. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie zarządzenia nr 81/13 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz Zarządzenia nr 179/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. Osoby, o których mowa w art.14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU nr 169 poz. 1418 z późn. zm.) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.

Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje się na dzień 19.04.2016 r. po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 15.04.2016 r.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678 50 54 w. 286 w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w dniach od dnia 06.04.2016 r. do 09.05.2016 r.
nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium